جستجو پیشرفته
021-61320
ماتریس


عضو طلاییعضو تأیید شده

ماتریس

نام کاربری سندباد: matris.sandbad


ماتریس در یک نگاه

ردیف تصویر عنوان
1 ماتریس
ردیف تصویر عنوان لینک به صفحه ی اصلی
1 ماتریس لپ تاپ CX61-i5-8GB-1TB )Classic Series)
2 ماتریس لپ تاپ CX61-i7)Classic Series)
3 ماتریس لپ تاپ WT70)Gaming Series)
4 ماتریس لپ تاپ GS70 Stealth)Gaming Series)
5 ماتریس لپ تاپ WT70) mobile workstation)
6 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AP1622 Single Touch(Professional Series)ALO
7 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AP200 Touch (Professional Series) ALO
8 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AP200 Non-Touch(Professional Series) ALO
9 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AP200-i3 Touch(Professional Series) ALO
10 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE200(Entertainment Series)ALO
11 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE203-i5 1TB(Entertainment Series)ALO
12 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE203-i3 1TB(Entertainment Series)ALO
13 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE203-i3 1TB(Entertainment Series)ALO
14 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE222-Dual VGAALO) Entertainment Series)
15 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE202 TouchALO) Entertainment Series)
16 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE203-i3 Share Touch (Entertainment Series)ALO
17 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE203 Share Non-Touch(Entertainment Series)ALO
18 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE203 Graphic Non-Touch(Entertainment Series)ALO
19 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس AE202 Non-Touch(Entertainment Series)ALO
20 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 17-AE203-i5-2TBALO)Entertainment Series)
21 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 19-AE203-i3 Non-Touch(Entertainment Series)ALO
22 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس1-AG270(Gaming Seriess)ALO
23 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس1-Adora 24-i5(Slim Series)ALO
24 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 2-Adora 20-i5(Slim Series)ALO
25 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 3-Adora 20-i3 VGA(Slim Series)ALO
26 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 4-Adora24-i3(Slim Series)ALO
27 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 5-Adora20-i3 Non Touch(Slim Series)ALO
28 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 6-Adora20-i7(Slim Series)ALO
29 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 7-Adora20-Dual Non Touch(Slim Series)ALO
30 ماتریس رایانه ی رومیزی بدون کیس 8-Adora20 Dual Touch(Slim Series)ALO

مشخصات تأمین کننده

نام کاربری سندباد
matris.sandbad
نوع مشتری
بازرگانی
تاریخ شروع عضویت
1394/06/01
تاریخ پایان عضویت
1395/06/01
تاریخ تأیید عضویت
1394/06/01
تاریخ پایان تأیید
1395/06/01
سطح عضویت
طلایی
سطح تأیید
تأیید شدهارتباط با تأمین کننده / خدمات دهنده

جهت ارسال پیام لطفاً به عضویت سایت در آمده و اگر قبلاً عضو شده اید ، وارد شوید. .