جستجو پیشرفته
021-61320
 • ماءالشعیر ماجو آناناس

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  سرما سنج پارس

  سرما سنج پارس


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : majo.sandbad
  سال تأسیس : 1392
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • ماءالشعیر ماجو کلاسیک

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  سرما سنج پارس

  سرما سنج پارس


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : majo.sandbad
  سال تأسیس : 1392
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • ماءالشعیر ماجو هلو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  سرما سنج پارس

  سرما سنج پارس


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : majo.sandbad
  سال تأسیس : 1392
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • ماءالشعیر ماجو لیمو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  سرما سنج پارس

  سرما سنج پارس


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/23

  نام کاربری سندباد : majo.sandbad
  سال تأسیس : 1392
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر کلاسیک

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر لایت

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر سیب موز

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر استوایی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر انبه

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر توت فرنگی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر سیب

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر بلک

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر آلبالو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر آناناس

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر انار

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر تمشک

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر زنجبیل

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر شکلات

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر طالبی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر هلو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر گلابی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر لیمو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر پرتقال

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستی لیمو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستی هلو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهنوش ایران

  بهنوش ایران


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : behnoushiran.sandbad
  سال تأسیس : 1346
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • دلستر استوایی 330 میلی لیتر

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  به تک

  به تک


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1394/12/19

  نام کاربری سندباد : behtak.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : اطلاعات ثبت نشده است

  ارتباط با تأمین کننده

 • ماءشعیرآناناس

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهاران یخمک

  بهاران یخمک


  سطح عضویت : رایگان
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : baharanyakhmak.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • ماءشعیر هلو

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  بهاران یخمک

  بهاران یخمک


  سطح عضویت : رایگان
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : baharanyakhmak.sandbad
  سال تأسیس : اطلاعات ثبت نشده است
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

ماءالشعیر

دلستر

ماءالشعیر به معنای نوشابه ی گازدار غیر الکلی می باشد که از عصاره ی جوانه جو بدست می آید دلستر یک نوع یا می توان گفت یک برند از ماءالشعیر می باشد. در ماءالشعیر ها، دلستر ها بین مردم بیشتر شناخته شده اند به گونه ای که امروزه عموماً بعضی از افراد به ماءالشعیر، دلستر نیز می گویند. ماءالشعیر ها یک سری مزایا، خواص و نیز یک سری مضراتی برای بدن و سلامتی انسان دارند. از مزایای ماءالشعیرها می توان بدست آوردن انرژی، از بین بردن یبوست، جلوگیری از وبا، رفع تشنگی و... را نام برد. دلستر ها در بین مردم ایران جایگاه خود را پیدا کرده اند به همین دلیل صنعتی برای تولید ماءالشعیرها به وجود آمده است که یکی از نام های این صنعت، دلستر می باشد. به علت مورد پسند بودن دلستر ها در بین مردم صادرات و واردات نیز در زمینه ی تولید دلستر  و ماءالشعیر ها صورت گرفته است.

سندباد به عنوان بزرگترین سایت b2b که به صادرات، واردات، معرفی کسب و کارها، محصولات و.... در حیطه ی مختلف کاری پرداخته است. در بخش ماءالشعیر ها و دلسترها نیز فعالیت هایی انجام داده است.

سندباد در دسته بندی غذایی و کشاورزی در زیر شاخه ی نوشیدنی ها در بخش ماءالشعیرها، از صادرات، واردات، محصولات، کسب و کارها در این حیطه سخن گفته است. سندباد مطالب و اطلاعات جامع و مورد نیاز برای کاربران از قبیل معرفی و روند کاری کسب و کارها در حیطه ی دلستر، صادرات، وارداتشان و نیز خرید و فروش بی واسطه ی ماءالشعیر ها را ارائه داده است شما عزیزان می توانید با مراجعه به این صفحه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایید.