جستجو پیشرفته
021-61320
 • راسته گوسفند ممتاز

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • قلم ران گوسفند

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • ماهیچه گوساله ممتاز

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • رولت ماهیچه گوساله

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • استیک 500 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • بیفتک 500 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • مغز ران مرغ 1800 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • بال ساده مرغ 900 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • مغز ران مرغ 900 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • بال کبابی مرغ 900 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • جوجه چینی 900 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • پاچینی کنجدی 900 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • فیله مرغ عربی 400 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • بال اسپایسی 900 گرمی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • زبان گوسفند 3 عددی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • مغز گوسفند 3 عددی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • مغز گوساله

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • زبان گوساله 1 کیلویی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  مهیا پروتئین

  مهیا پروتئین


  سطح عضویت : طلایی
  سطح تأیید : تأیید شده
  تاریخ عضویت : 1394/07/01

  نام کاربری سندباد : mahyaprotein.sandbad
  سال تأسیس : 1381
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • سوسیس آلمانی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • سوسیس کوکتل گوشت

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • کالباس قارچ و مرغ

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • کالباس مرغ

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • کالباس مارتادلا

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • جوجه کباب ران لبنانی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • جوجه کباب ران فسنجانی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • فیله سوخاری مکزیکی

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)

  فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو)


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/31

  نام کاربری سندباد : solicotehran.sandbad
  سال تأسیس : 1358
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • گوشت مرغ

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  اطعمه پارس

  اطعمه پارس


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/15

  نام کاربری سندباد : atamepars.sandbad
  سال تأسیس : 1369
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • کتف مرغ تازه

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  اطعمه پارس

  اطعمه پارس


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/15

  نام کاربری سندباد : atamepars.sandbad
  سال تأسیس : 1369
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

 • سینه مرغ تازه

  حداقل سفارش : اطلاعات ثبت نشده است

  اطعمه پارس

  اطعمه پارس


  سطح عضویت : برنزی
  سطح تأیید : اطلاعات ثبت نشده است
  تاریخ عضویت : 1395/01/15

  نام کاربری سندباد : atamepars.sandbad
  سال تأسیس : 1369
  کشور : ایران

  ارتباط با تأمین کننده

گوشت و مرغ

مرغ و گوشت

مرغ، نوعی پرنده می باشد. به مرغ های نر خروس می گویند. مرغ را می توان جزء شایع ترین پرندگان در جهان دانست به مرغ خانگی ماکیان نیز می گویند. از گوشت مرغ به عنوان مواد غذایی و نیز در طبخ غذا از آن استفاده می کنند. به گوشت مرغ، گوشت سفید یا عموماً مردم به آن مرغ می گویند. مرغ دارای ارزش غذایی فراوانی می باشد و می توان جزء اصلی غذاهای ایرانی دانست. علاوه بر گوشت مرغ مردم ایران و جهان از گوشت قرمز یعنی گوشت حیواناتی همچون گاو، گوسفند، خوک و... نیز استفاده می کنند. که استفاده از گوشت حیوانات با توجه به فرهنگ ملل مختلف متفاوت می باشد. در هر ملل گوشت برخی از حیوانات با توجه به فرهنگ، رسوم و ادیان آن ملت استفاده از آن ممنوع یا مجاز می باشد اما در کل بیشتر استفاده مردم ایران و جهان از گوشت مرغ، گاو و گوسفند می باشد. گوشت ها حاوی پروتئین و ویتامین های مناسب برای بدن و سلامتی می باشد. صنعتی امروزه برای تهیه و تولید گوشت و مرغ ایجاد شده است که این صنعت در صادرات و واردات نقش بسزای دارد.

سندباد_ برترین سایت تجارت الکترونیک _  به معرفی تولید کننده ها، محصولات، صادرات و واردات در زمینه ی مختلف کاری پرداخته است، فعالیت های در زیر شاخه ی گوشت و مرغ انجام داده است.

سندباد در دسته بندی مواد غذایی، کشاورزی در بخش گوشت و مرغ، از صادرات، واردات، محصولات و تولید کنندگان در این زمینه سخن گفته است. سندباد مطالب جامعی از تولید کننده ها، محصولات، export , import، روند تولید و خرید و فروش بی واسطه در این بخش ارائه داده است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این صفحه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.